REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

PSZESŁOMKI

 

 

 

Regulamin określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI

 

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Pszesłomki – wysokiej jakości naturalne słomki do napojów prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://pszeslomki.pl.

Sprzedawca – Emil Mazurkiewicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Emil Mazurkiewicz – Pszesłomki”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 884 255 84 80, REGON 360 776 440 , Kłaczyna 80, 58-173.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1.     Adres pocztowy: Kłaczyna 80, 58-173

2.     Adres e-mail: admin@pszeslomki.pl

 

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 

1.     Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

·         Urządzenie z dostępem do Internetu

·         Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2.     Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 

1.     Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

2.     Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3.     Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4.     Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5.     Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6.     Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7.     Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8.     Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

1.     Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

1.     Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2.     Przelewem natychmiastowym za pośrednictwem procesora płatności Przelewy24

3.     Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

2.     W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska.

3.     W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

4.     Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5.     W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.     Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1.    Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2.    Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3.   W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4.  W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.  W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

6.   Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.  Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.     Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

 • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 • Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.     Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Kłaczyna 80, 58-173, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.     Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1.     W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.     W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

3.     W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4.     W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5.     W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.     O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

7.     W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.     O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

§ 9 REKLAMACJE

 

1.     W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2.     Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

1.     Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

2.     Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

3.     Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

4.     Żądać usunięcia wady

3.     Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4.     Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Kłaczyna 80, 58-173.

5.     Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6.     Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7.     Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8.     W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

1.     Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2.     Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3.     Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

4.     Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.     Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 

1.     Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2.     Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3.     Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4.     W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5.     Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Pszesłomki – naturalne słomki do napojów, Kłaczyna 80, 58-173.  adres e-mail: admin@pszeslomki.pl

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data odbioru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Adres Konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

 

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

REGULAMIN KONTA

 

Regulamin konta w sklepie Pszesłomki – produkty ekologiczne

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe 

§ 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 

Sklep – sklep internetowy Pszesłomki – naturalne słomki do napojów prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://pszeslomki.pl

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pszesłomki – naturalne słomki do napojów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 884 255 84 80, nr REGON 360 776 440, Kłaczyna 80, 58-173.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

1.     Adres pocztowy: Kłaczyna 80, 58-173

2.     Adres e-mail: admin@pszeslomki.pl

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 

1.     Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

·         Aktywne konto e-mail

·         Urządzenie z dostępem do Internetu

·         Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 

§ 4 KONTO

 

1.     Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2.     Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3.     W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4.     W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5.     Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

6.     W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: admin@pszeslomki.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 5 REKLAMACJE

 

1.     Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail admin@pszeslomki.pl.

2.     Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3.     W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

1.     Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2.     Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3.     Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.     Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 

1.     Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2.     Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3.     W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

4.     Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

1.     konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

2.     poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

3.     zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5.     Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

6.     W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy admin@pszeslomki.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7.     W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8.     W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.     Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

sklepu Pszesłomki – produkty ekologiczne

 

§ 1 DEFINICJE

 

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 

Sklep – sklep internetowy Pszesłomki – naturalne słomki do napojów prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://pszeslomki.pl

Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pszesłomki – naturalne słomki do napojów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 884 255 84 80, REGON 360 776 440, Kłaczyna 80, 58-173.

 

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

 

1.     Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2.     Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3.     Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4.     Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chcę otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

5.     W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

6.     Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: admin@pszeslomki.pl.

7.     Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§ 3 Reklamacje

 

1.     Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: admin@pszeslomki.pl.

2.     Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4 Dane osobowe

 

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

2.     Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2.     Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3.     W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4.     W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: admin@pszeslomki.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5.     Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

Szanowny Kliencie,

 

Dbamy o Twoją prywatność i pragniemy, dołożyć wszelkich starań abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania, gromadzenia i wykorzystania danych osobowych, służących realizacji usług świadczonych w naszym sklepie internetowym.

 

ADMINISTRATOR

 

Administratorem danych osobowych naszych klientów jest Emil Mazurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Emil Mazurkiewicz – Pszesłomki” pod ardesem Kłaczyna 80, 58-173, NIP: 884 255 84 80, REGON: 360 776 440.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać ze świadczonych przez nas usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych w trakcie procesu rejestracji jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji oraz utworzenia Konta Użytkownika, a co za tym idzie do zawarcia umowy i zrealizowania zamówienia.

 

Podanie danych osobowych podczas rejestracji stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000).

 

CEL PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe pozyskane w procesie rejestracji oraz w procesie dokonywania zakupu będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia, a ponadto w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń oraz obsługą reklamacji.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośrednio skierowanego do Państwa w formie dopasowanych reklam. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

 

OKRES PRZETWARZANIA

 

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg uprawnień, w tym prawo żądania:

 

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • poprawiania Twoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • przeniesienia danych do innego administratora,
 • usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, ze względu na szczególną sytuację.

Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Są to między innymi:

 • Podmioty realizujące dostawę towarów (firmy kurierskie, pocztowe),
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego,
 • Hostingodawca,
 • Podmiot zapewniający system mailingowy,
 • Dostawca usług kadrowo płacowych i księgowych (biuro rachunkowe),
 • Dostawca usług prawnych oraz podmioty wspierające Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 

Administrator nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi spoza Unii Europejskiej.

 

PLIKI COOKIES

 

Pliki cookies to dane informatyczne, w postaci niewielkich plików tekstowych, które wysyłane są przez Sklep i przechowywane na komputerze Użytkownika naszego Serwisu. Zawierają informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny i Sklepu internetowego. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi i ulepszania naszej strony internetowej. Służą do zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz zapewniają możliwość udostępnienia Użytkownikowi interesujących informacji.

 

Administrator strony wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:

 

 • konfiguracja Serwisu – dostosowanie ustawień Strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacja korzystania ze Strony,
 • analiz i audytu oglądalności – zbieranie ogólnych danych statystycznych.

Pliki cookies mogą mieć charakter:

 

 • tymczasowy – usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki,
 • stały – są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Witryny i pozostają do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani innych poufnych informacji.

Użytkownik może samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, a także w każdej chwili usunąć pliki cookies za pomocą odpowiednich funkcji w przeglądarce, której używa.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, bądź uzyskać informacje dotyczące naszej polityki prywatności prosimy o kierowanie zapytań w formie e-mail na adres admin@pszeslomki.pl

Szanowny Kliencie,

 

Dbamy o Twoją prywatność i pragniemy, dołożyć wszelkich starań abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania, gromadzenia i wykorzystania danych osobowych, służących realizacji usług świadczonych w naszym sklepie internetowym.

 

ADMINISTRATOR

 

Administratorem danych osobowych naszych klientów jest Emil Mazurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Emil Mazurkiewicz – Pszesłomki” pod ardesem Kłaczyna 80, 58-173, NIP: 884 255 84 80, REGON: 360 776 440.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać ze świadczonych przez nas usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych w trakcie procesu rejestracji jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji oraz utworzenia Konta Użytkownika, a co za tym idzie do zawarcia umowy i zrealizowania zamówienia.

 

Podanie danych osobowych podczas rejestracji stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000).

 

CEL PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe pozyskane w procesie rejestracji oraz w procesie dokonywania zakupu będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia, a ponadto w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń oraz obsługą reklamacji.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośrednio skierowanego do Państwa w formie dopasowanych reklam. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

 

OKRES PRZETWARZANIA

 

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg uprawnień, w tym prawo żądania:

 

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • poprawiania Twoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • przeniesienia danych do innego administratora,
 • usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, ze względu na szczególną sytuację.

Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Są to między innymi:

 • Podmioty realizujące dostawę towarów (firmy kurierskie, pocztowe),
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego,
 • Hostingodawca,
 • Podmiot zapewniający system mailingowy,
 • Dostawca usług kadrowo płacowych i księgowych (biuro rachunkowe),
 • Dostawca usług prawnych oraz podmioty wspierające Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 

Administrator nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi spoza Unii Europejskiej.

 

PLIKI COOKIES

 

Pliki cookies to dane informatyczne, w postaci niewielkich plików tekstowych, które wysyłane są przez Sklep i przechowywane na komputerze Użytkownika naszego Serwisu. Zawierają informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny i Sklepu internetowego. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi i ulepszania naszej strony internetowej. Służą do zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz zapewniają możliwość udostępnienia Użytkownikowi interesujących informacji.

 

Administrator strony wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:

 

 • konfiguracja Serwisu – dostosowanie ustawień Strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacja korzystania ze Strony,
 • analiz i audytu oglądalności – zbieranie ogólnych danych statystycznych.

Pliki cookies mogą mieć charakter:

 

 • tymczasowy – usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki,
 • stały – są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Witryny i pozostają do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani innych poufnych informacji.

Użytkownik może samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, a także w każdej chwili usunąć pliki cookies za pomocą odpowiednich funkcji w przeglądarce, której używa.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, bądź uzyskać informacje dotyczące naszej polityki prywatności prosimy o kierowanie zapytań w formie e-mail na adres admin@pszeslomki.pl